Ondernemer van het jaar!

Privacyverklaring

Optiek van Veen gevestigd aan de Dorpsstraat 25, 8071 BW te Nunspeet is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Optiek van Veen kan uw persoonsgegevens verwerken als u gebruik maakt van onze dienstverlening, u producten bij ons aanschaft of als u deze informatie zelf verstrekt bij het invullen van onze contactformulieren.

Bij gebruik van onze dienstverlening, aanschaf van producten of het invullen van contactformulieren stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Optiek van Veen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BSN + polis nummer verzekering
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Optiek van Veen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Oogmeet- en hoortestgegevens.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen bij Optiek van Veen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u niet wilt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzamelen van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@optiekvanveen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Biometrische gegevens, bijvoorbeeld foto’s van het oog.
 • Genetische gegevens, zoals informatie over voorkomende oogaandoeningen in de familie.
 • Afkomst, voor bepaling en interpretatie van ooggezondheid en risicofactoren bij personen.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Optiek van Veen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw oog- en oorgezondheid.
 • Om maatwerk en/of persoonsgebonden producten te kunnen bestellen of te laten produceren.
 • Het afhandelen van uw betaling en automatische incasso’s.
 • Het in kunnen dienen van zorgdeclaraties.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is omtrent order, producten en/of dienstverlening.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en orders.
 • Om bij u te informeren naar de tevredenheid van aangeschafte producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren/naar u toe te sturen.
 • Gedragsanalyses op de website met als doel de website te verbeteren en het aanbod van  producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Marketing analyses.
 • Op grond van de medische wetgeving bewaartermijnen.
 • De verplichting die wij hebben voor onze belastingaangifte.

CAMERATOEZICHT

Camerabeelden zijn enkel voor beveiligingsdoeleinden bestemd. Beelden worden 7 dagen opgeslagen en daarna volledig en automatisch verwijderd van de servers. In het geval van  calamiteiten, zoals ongevallen of criminaliteit kunnen de beelden als bewijsmateriaal dienen. Beelden worden door Optiek van Veen nooit op social media geplaatst.  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Optiek van Veen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Optiek van Veen tussen zit.

FEEDBACK EN COMMUNICATIE

Voor feedback in relatie tot producten en diensten, reactivering, het verzenden van een melding dat een besteld product gereed is, een verzendbevestiging en een track-en-trace code hoeft Optiek van Veen geen toestemming te vragen aan ‘’bestaande’’ klanten. Optiek van Veen stelt u altijd in de gelegenheid dit te weigeren. U kunt u uzelf gratis afmelden met een opt-out link in alle digitale communicatie. U kunt ons ook bellen of e-mailen met het verzoek uw afmelding te verwerken. Dit verzoek mag niet geweigerd worden. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Optiek van Veen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk bepaalde bewaartermijnen rekening houdend met de belastingwet (7 jaar) en bewaartermijnen medische informatie (15 jaar).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Optiek van Veen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Optiek van Veen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Optiek van Veen gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies houden bij of u al eerder op de site bent geweest en zijn noodzakelijk om de website sneller te laten werken. Wij gebruiken analytische cookies om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen. Daarbij maken wij gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij de website kunnen verbeteren. Deze informatie kan worden gebruikt voor marketing doeleinden. Google kan deze gegevens ook voor eigen doeleinden gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In onze cookieverklaring kunt u meer informatie vinden over het uitschakelen en verwijderen van cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN OF AFSCHERMEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of af te schermen zolang dit niet in strijd is met andere wetten. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Optiek van Veen.  U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u zelf (niet een ander bedrijf) bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken over te dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@optiekvanveen.nl. U kunt dit ook verzoeken in de winkel bij één van de winkelmedewerkers. 

Om onrechtmatige verwijdering van informatie te voorkomen dient u zichzelf te identificeren. Dient u de aanvraag in per mail dan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ  (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren altijd zo snel mogelijk op uw verzoek (wettelijke termijn reageren is 14 dagen). Optiek van Veen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

KOSTEN

De klant is gerechtigd een afschrift van het door Optiek van Veen vastgestelde brilvoorschrift of uitslag van de hoortest op te vragen. Optiek van Veen is bij het verstrekken van gegevens gerechtigd een vergoeding te vragen voor de verrichte diensten waarbij deze persoonsgegevens tot stand zijn gekomen. De kosten voor onze diensten kunnen in de winkel worden nagevraagd. Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Heeft u een abonnement of schaft u een bril en/of lenzen of hoortoestel aan dan worden deze kosten automatisch in mindering gebracht.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Optiek van Veen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming via info@optiekvanveen.nl.  

DATALEK MELDEN

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens.  Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van toegang tot doorgezonden, opgeslagen of andere verwerkte gegevens.

Optiek van Veen heeft een meldpunt voor datalekken. Stelt u een datalek vast of komt dit u ter ore neem dan direct contact op met onze Functionaris gegevensbescherming. Datalekken worden door ons gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er bijvoorbeeld gegevens van gevoelige aard zijn gelekt die leiden tot aantasting van de goede naam van Optiek van Veen of gegevens die kunnen leiden tot identiteitsfraude, spamming, diefstal en/of afpersing.

CONTACTGEGEVENS:

Optiek van Veen

Dorpsstraat 25

8071 BW Nunspeet

Telefoon 0341 252664

Website: www.optiekvanveen.nl

Functionaris gegevensbescherming: de heer H. van Veen

Email: info@optiekvanveen.nl

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio